Політика конфіденційності

At EasyPractice we respect your right to privacy. This Privacy Policy describes how EasyPractice may use information that you provide, and is a part of the Terms of Use for this Website.
БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
У EasyPractice ми поважаємо ваше право на конфіденційність. Ця Політика конфіденційності описує, як EasyPractice може використовувати надану вами інформацію, і є частиною Умов використання для цього Веб-сайту.
Коли ви відвідуєте певні розділи нашого веб-сайту, запитуєте інформацію, реєструєтеся на заходи, берете участь в опитуваннях, підписуєтесь на інформаційні бюлетені компанії або берете участь у програмах, які адмініструються через цей веб-сайт, ми можемо попросити вас зареєструватися або надати особисту інформацію та вподобання.
EasyPractice залишає за собою право збирати, аналізувати або іншим чином використовувати за одноосібним вказівкою Компанії будь-яку та всю інформацію, надану користувачами або отриману за допомогою цього веб-сайту.
Коли ви надаєте EasyPractice своє ім’я, адресу електронної пошти, поштову адресу чи номер телефону, ми можемо використовувати цю інформацію, щоб сповіщати вас про новини компанії, нові послуги чи продукти чи випадкові акції.
When you visit certain areas of our Website, request information, register for events, participate in surveys, subscribe to company newsletters, or participate in programs administered through this Website, we may ask you to register or provide personal information and preferences.
EasyPractice reserves the right to collect, analyze, or otherwise use, at the sole direction of the Company, any and all information provided by users or obtained through use of this Website.
When you provide EasyPractice with your name, email address, mailing address, or telephone number, we may use this information to alert you to company news, new services or products, or the occasional promotion.

Використання персональної інформації третіми особами Хоча EasyPractice не продає інформацію третім особам, ми надаємо дані стороннім постачальникам послуг для таких цілей: Для маркетингових служб електронної пошти, які допомагають нам керувати нашими списками електронної пошти та розсилати електронні листи, До систем управління відносинами з клієнтами, які допомагають нам керувати комунікаціями, і Компанії з аналізу даних, щоб краще зрозуміти наших клієнтів і знайти найкращі способи надання їм інформації про наші продукти та послуги. Ми надамо цим компаніям лише ту інформацію, яка їм потрібна для надання послуг, і їм заборонено використовувати цю інформацію для будь-яких інших цілей. Таке використання даних регулюється політикою конфіденційності третіх сторін, що надають такі послуги. Іноді нам також може знадобитися зберігати або розкривати особисту інформацію, якщо ми добросовісно вважаємо, що така дія необхідна у відповідь на судове провадження, ухвалу суду чи судовий процес або відповідно до урядових вказівок, вказівок, нормативних актів та закони.

Although EasyPractice does not sell information to third parties, we do share data with third party service providers for the following purposes:
  • To email marketing services to help us manage our email lists and send out emails,
  • To customer relations management systems to help us manage communications, and
  • To data analytics companies to get better understanding of our customers and finding the best ways of delivering information on our products and services to them.
We will only provide those companies the information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose. This use of data is governed by the privacy policies of the third parties providing such services.
At times, we may also need to retain or disclose personal information when we believe in good faith that such action is necessary to respond to a judicial proceeding, court order or legal process, or to be consistent with governmental guidance, directions, regulations, and laws.

Посилання Наш веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти. EasyPractice не несе відповідальності за вміст або політику конфіденційності та практику таких веб-сайтів. EasyPractice заохочує вас прочитати заяви про конфіденційність цих сайтів, на які посилаються.

Our Website may contain links to other websites. EasyPractice assumes no responsibility for the content or the privacy policies and practices of such websites. EasyPractice encourages you to read the privacy statements of these linked sites.

Як ми захищаємо вашу особисту інформацію Коли відвідувачі веб-сайту EasyPractice надають особисту інформацію, ми прагнемо дотримуватися загальноприйнятих галузевих стандартів, щоб захистити конфіденційну інформацію, надану нам, як під час передачі, так і після її отримання. EasyPractice зберігає інформацію в контрольованому безпечному середовищі. Однак жоден метод передачі через Інтернет або електронний спосіб зберігання не є повністю безпечним, і ми не можемо гарантувати його абсолютну безпеку.

When visitors to the EasyPractice Website provide personal information, we strive to follow generally accepted industry standards to protect the sensitive information submitted to us, both during transmission and once we receive it. EasyPractice stores information in a controlled, secure environment. However, no method of transmission over the internet or method of electronic storage is fully secure, and we cannot guarantee its absolute security.

Повідомлення про зміни Цю Політику конфіденційності було опубліковано 20 липня 2021 р. EasyPractice може будь-коли переглянути цю Політику конфіденційності, і ми рекомендуємо користувачам переглядати Політику конфіденційності під час відвідування цього веб-сайту. Ми будемо використовувати інформацію відповідно до Політики конфіденційності, згідно з якою інформація була зібрана.

This Privacy Policy was released July 20, 2021. EasyPractice may revise this Privacy Policy at any time, and we encourage users to review the Privacy Policy when visiting this Website. We will use information in accordance with the Privacy Policy under which the information was collected.

Бізнес-переходи Якщо EasyPractice зазнає зміни в бізнесі, як-от злиття, придбання іншою компанією або продаж частини своїх активів, особиста інформація користувачів у більшості випадків буде частиною переданих активів. Користувачі отримають сповіщення за допомогою повідомлення, розміщеного на цьому веб-сайті, перед тим, як змінити власника або контролювати їх особисту інформацію.

If EasyPractice undergoes a business transition such as a merger, being acquired by another company, or selling a portion of its assets, users’ personal information will, in most instances, be part of the assets transferred. Users will be notified through a notice posted on this Website before a change of ownership or control of their personal information.

Інформація, яку ми збираємо автоматично Коли ви використовуєте веб-сайти EasyPractice, ми можемо використовувати технології, які автоматично збирають та аналізують неособисту інформацію, включаючи, але не обмежуючись: тип пристрою, операційну систему, програмне забезпечення браузера, постачальника послуг, мову вашого браузера та місцезнаходження (країна і місто), звідки ви заходите на наш веб-сайт. Ми збираємо цю інформацію та використовуємо її, щоб допомогти нам підтримувати веб-сайт і зробити його більш доступним і корисним. Ми не надаємо таку інформацію третім сторонам і не поєднуємо таку інформацію з особистою інформацією. Ми збираємо ці дані через Google Analytics, сторонній інструмент. Ця служба не збирає ваше ім’я чи будь-яку іншу ідентифікаційну інформацію. Використання компанією Google інформації, яку він збирає про ваші відвідування, обмежено Умовами використання Google Analytics і Політикою конфіденційності Google. Ви можете заборонити Google Analytics розпізнавати вас під час майбутніх відвідувань цього сайту, вимкнувши файли cookie у своєму веб-переглядачі або встановивши додатковий компонент для відключення Google Analytics. Наш сайт не реагує на сигнали «Не відстежувати» у вашому браузері.

As you use the EasyPractice websites, we may use technologies that automatically collect and analyze non-personally identifiable information, including but not limited to: type of device, operating system, browser software, service provider, language of your browser, and location (country and city) where you are accessing our website. We aggregate this information and use it to help us maintain the web site and make it more accessible and useful. We do not share such information with third parties or combine any such information with personally identifiable information.
We collect this data via Google Analytics, a third party tool. This service does not collect your name or any other identifying information. Google’s use of the information it collects about your visits is restricted by the Google Analytics Terms of Use and the Google Privacy Policy. You can prevent Google Analytics from recognizing you on future visits to this site by disabling cookies in your browser or by installing the Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Our site does not respond to Do Not Track signals in your browser.

Діти до 13 років Цей веб-сайт не призначений для дітей віком до 13 років, і ми свідомо не збираємо персональні дані дітей віком до 13 років. Якщо ми дізнаємося, що збирали або отримували персональні дані від дитини віком до 13 років без підтвердження згоди батьків, ми можемо видалити їх особисті дані. Якщо ви вважаєте, що ми можемо мати будь-які особисті дані від або про дитину віком до 13 років, зв’яжіться з нами за адресою hello@easypractice.pro

This website is not intended for children under 13 years of age and we do not knowingly collect personal data from children under 13. If we learn we have collected or received personal data from a child under 13 without verification of parental consent, we may delete that personal data. If you believe we might have any personal data from or about a child under 13, please contact us at hello@easypractice.pro

Доступ до ваших персональних даних і їх виправлення Ви можете переглянути та змінити свої особисті дані, надіславши нам електронний лист на адресу hello@easypractice.pro, щоб отримати доступ, виправити або видалити будь-які персональні дані, які ви нам надали. Ми можемо не задовольнити запит на зміну інформації, якщо ми вважаємо, що зміна порушить будь-який закон чи юридичну вимогу або призведе до неправильності даних.

You can review and change your personal data by sending us an e-mail at hello@easypractice.pro to request access to, correct, or delete any personal data that you have provided to us. We may not accommodate a request to change information if we believe the change would violate any law or legal requirement or cause the data to be incorrect.